BØKER og FORKORTELSER

DET GAMLE TESTAMENTET

46 bøker

Første Mosebok / Genesis  (1 Mos)

Andre Mosebok / Exodus  (2 Mos)

Tredje Mosebok / Leviticus  (3 Mos)

Fjerde Mosebok / Numeri  (4 Mos)

Femte Mosebok / Deuteronomium  (5 Mos)

Josva (Jos)

Dommerne (Dom)

Rut (Rut)

Første Samuelsbok  (1 Sam)

Andre Samuelsbok  (2 Sam)

Første Kongebok  (1 Kong)

Andre Kongebok  (2 Kong)

Første Krønikebok  (1 Krøn)

Andre Krønikebok  (2 Krøn)

Esra (Esra)

Nehemja (Neh)

Tobit (Tob)

Judit (Judit)

Ester (Est)

Første Makkabeerbok  (1 Makk)

Andre Makkabeerbok  (2 Makk)

Job (Job)

Salmenes bok (Sal)

Salomos ordspråk / Ordspråkene (Ordsp)

Forkynneren (Fork)

Høysangen (Høys)

Visdommens bok (Visd)

Sirak (Sir)

Jesaja (Jes)

Jeremia (Jer)

Klagesangene (Klag)

Baruk (Bar)

Esekiel (Esek)

Daniel (Dan)

Hosea (Hos)

Joel (Joel)

Amos (Am)

Obadja (Ob)

Jona (Jona)

Mika (Mi)

Nahum (Nah)

Habakkuk (Hab)

Sefanja (Sef)

Haggai (Hag)

Sakarja (Sak)

Malaki (Mal)

DET NYE TESTAMENTET

27 bøker

Evangeliet etter Matteus (Matt)

Evangeliet etter Markus (Mark)

Evangeliet etter Lukas (Luk)

Evangeliet etter Johannes (Joh)

Apostlenes gjerninger (Apg)

Paulus’ brev til romerne (Rom)

Paulus’ første brev til korinterne (1 Kor)

Paulus’ andre brev til korinterne (2 Kor)

Paulus’ brev til galaterne (Gal)

Paulus’ brev til efeserne (Ef)

Paulus’ brev til filipperne (Fil)

Paulus’ brev til kolosserne (Kol)

Paulus’ første brev til tessalonikerne (1 Tess)

Paulus’ andre brev til tessalonikerne (2 Tess)

Paulus’ første brev til Timoteus (1 Tim)

Paulus’ andre brev til Timoteus (2 Tim)

Paulus’ brev til Titus (Tit)

Paulus’ brev til Filemon (Filem)

Brevet til hebreerne (Hebr)

Jakobs brev (Jak)

Peters første brev (1 Pet)

Peters andre brev (2 Pet)

Johannes’ første brev (1 Joh)

Johannes’ andre brev (2 Joh)

Johannes’ tredje brev (3 Joh)

Judas’ brev (Jud)

Johannes’ åpenbaring (Åp)